RSS

Nieuwe vorm van verzet: is dit de oplossing?

28 apr

DELFT-GERECHTSDEURWAARDER-WONINGOp wanttoknow.nl las ik een zeer goed artikel waarin een manier was gevonden om een mogelijke discussie op gang te brengen, danwel tot meer onderzoek te kunnen dwingen met betrekking tot de inmiddels zo omstreden ´vaccinaties´. Het betreft een document dat door ouders aan artsen voorgelegd kan worden die dit, voordat ze tot vaccinatie overgaan, zouden moeten tekenen.  In de praktijk is al gebleken dat er niet één arts een handtekening zet onder zo´n formulier. Kijk maar eens even naar die brief, en je kunt deze op wanttoknow.nl ook downloaden.

Dit zette mij vannacht aan het denken. Het is een hele goede manier om degenen die het systeem zonder nadenken in stand houden verantwoordelijk te stellen voor hetgeen ze ´uitvoeren´.  Het is een vorm van geweldloos verzet vanuit de ´wakkere´ en nadenkende mens. En waarom zouden we zoiets ook niet gaan toepassen op de mensen die werkzaam zijn in de financiële sector, zoals bij medewerkers van banken, incassobureaus, deurwaarders, belastingconsulenten, etc.

Zoals we onlangs weer konden zien bij Jeroen Pauw worden er veel mensen in ‘gijzeling’ (lees gevangen) genomen omdat ze kleine of groter wordende verkeersboetes niet kunnen betalen. Je gaat de bak in, terwijl je boete niet wordt kwijtgescholden, waar banken, politici, olichargen en andere leden van de (schaduw-)regering, wegkomen met miljarden fraude en belastingontduiking. Eerder had ‘De rijdende rechter’ het ook al over deze ‘straffen’ en dat hij het helemaal gehad heeft met het Centraal Justitieel Incasso Bureau.

Dit bracht mij op het schrijven van een soortgelijk document zoals dat nu wordt voorgelegd aan artsen bij vaccinaties, maar dan te overhandigen aan bovengenoemde mensen uit de financiële wereld. Wanneer ze dat ondertekenen, nemen ze -zoals dat hoort in ons menselijke bestaan- de volledige verantwoordelijkheid voor hun daden. Maar ook het besef dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor ons milieu omdat we in ons mens-zijn met elkaar verbonden zijn. Dat document zou er als volgt uit kunnen zien.

VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING VAN:

Naam van deurwaarderskantoor/incassoburo………… en titel:…………..
of
Medewerker van…….. Bank en titel:…………

Ik ben bevoegd praktijk uit te oefenen in de plaats: …………..

Onze registratiecode is:…………. Mijn specialisme is: ………..

Ik ben op de hoogte van het feit dat ik dwangmatig handel, zonder mijn hoofd en hart te laten spreken
in het geval van: ……………. (uw eigen naam hier invullen)
teneinde mijn eigen inkomsten veilig te stellen omdat ik anders mijn eigen woning zou verliezen, met alle gevolgen van dien.

Ik ben mij er terdege van bewust dat ik handel uit puur eigenbelang en dat ik geen enkele connectie voel met u als medemens door dit bevel uit te voeren en dat het mij derhalve ook niet interesseert of u wel of geen dak boven uw hoofd heeft en of u dagelijks uw eerste levensbehoeften, namelijk water en gezond voedsel, tot uw beschikking heeft.

Tevens ben ik mij ervan bewust dat een kleine groep, namelijk 1% van de totale wereldbevolking, driekwart van de aarde, de hele voedselketen, alle media, de wapen- en oorlogsindustrie, de muziekindustrie, de farmaceutische industrie, de olie- en gas-industrie, de overheden. etc. heeft opgekocht en dat deze grote multinationals naast het ontvangen van exorbitante bonussen, op grootschalig niveau belasting ontduiken omdat ze zich vestigen in belastingparadijzen waar ze geen tot nauwelijks belasting betalen.

Ik verklaar hiermee dat ik mij daarin terdege heb verdiept, conform mijn verplichting om als weldenkend mens in deze wereld ten opzichte van mijn medemens mijn persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen.

Ik ben ervan op de hoogte dat overheden deze bedrijven dit gedrag toestaan teneinde zich ervan te verzekeren dat deze multinationals zaken blijven doen in en met het betreffende land, om zo zelf verzekerd te blijven van hun inkomen en hun machtspositie.

Ik werk vanuit mijn volle overtuiging voor onder andere deze criminele organisaties:Rockefeller
The Rothschilds,
The Rockefellers,
The Morgans,
The Windsors (Engelse koningshuis),
The Savoys,
The Kuhn Loebs,
The Warburgs,
The Lehmans,
The Lazards,
The Israel Moses Seifs,
The Goldman Sachs
en vele anderen

Ik geef u hiermee de volle garantie voor het feit dat ik me ervan bewust ben dat u:

• van goede wil bent, maar het eenvoudigweg niet meer kunt betalen, en helemaal niet meer sinds de crisis vanaf 2008
• werkloos zult blijven omdat er steeds minder banen zullen zijn door automatisering en het inzetten van robots, danwel vanwege het feit dat kinderen en vrouwen uit arme landen als slaven worden uitgebuit tegen extreem lage arbeidskosten die vele malen goedkoper zijn en vanuit hongersnood geen vragen zullen durven stellen
• geen werk meer zult kunnen krijgen vanwege de te hoge personele kosten en uw leeftijd
• zich geen koophuis meer kunt veroorloven, omdat banken u geen enkel krediet meer zullen verschaffen, ondanks het feit dat zij gefinancierd worden -teneinde overeind te blijven- uit de middelen die door u als belastingbetaler zijn opgebracht
• geen enkele aanspraak kunt maken op uw dagelijkse levensbehoeften zoals schoon drinkwater en goede voeding
• geen enkel recht heeft op financiële middelen, ook al heeft u jarenlang hard gewerkt om mijn –bovengenoemde- opdrachtgevers te voorzien van een nog altijd groeiend deel van hun rijkdom, en waar ik nu nog wel aan bijdraag.
• geen aanspraak kunt maken op vergoeding van medische kosten omdat u aan de betalingsplicht van de zorgverzekeringswet of basisverzekering die op 1 januari 2006 is ingevoerd niet kunt voldoen
• door de deprimerende en depressieve toestand waarin u verkeert, weinig uitzicht heeft op verbetering en ik begrijp ten volle dat u zich regelmatig afvraagt of er nog een toekomst voor u is op deze aarde, waardoor u wellicht met enige regelmaat door suïcidale gedachten wordt geplaagd
• geen recht heeft op bijstand uit de (geestelijke-) gezondheidszorg met uw basisverzekering
• wanneer u in hechtenis wordt genomen wegens wanbetaling, ook al is het vanwege een verkeersboete, het hier zelf naar hebt gemaakt
• uw argument betreffende nimmer bestrafte belastingfraude en ontduiking van miljarden euro’s of dollars niet mag opvoeren, want wanneer dat aangepakt zou gaan worden zou dat de economie pas echt schade toebrengen

Ik besef door ondertekening dat ik deelneem aan deze corrupte, mensonterende handelswijze en dat ik deze daarmee mede in stand houd.

Tevens ben ik mij bewust van het feit, wanneer ik mij –al dan niet op korte termijn- in dezelfde maatschappelijke positie bevind als waar u nu in verkeert, geen spijt zal hebben omdat ik zelf mede deze situatie zeer bewust heb gecreëerd.

Hierbij onderteken ik deze verklaring vanuit medeweten en volle overtuiging en ik sommeer u dan ook per onmiddellijk aan uw betalingsverplichtingen te voldoen.

………………. (Naam)
……………… (Datum en handtekening)

Misschien zijn dit soort documenten wel het begin van een oplossing om het huidige systeem ter discussie te stellen en alle medemensen op hun eigen verantwoordelijkheden te wijzen die er -vaak door (moedwillige) onwetendheid- voor zorgt dat het in stand gehouden wordt. Voor wie de moed heeft om deze discussie te openen, download hier deze pdf  en vul dat zelf maar aan met je eigen persoonlijke omstandigheden en onderteken het met je eigen naam.  Er is blijkbaar geen andere manier om dit corrupte systeem te veranderen dan tot massale bewustwording te komen en daar kan iedereen op deze mondige manier aan bijdragen. Zijn er advocaten die zo’n document kunnen opstellen en juridisch onderbouwen?

© Irma Schiffers

Alle artikelen op deze site worden belangeloos geschreven ten bate van ‘humanity’ en mogen gerepubliceerd worden mits voorzien van bronvermelding

 
21 reacties

Geplaatst door op april 28, 2015 in Big Pharma, Economie, Politiek

 

Tags: , , , , , , ,

21 Reacties op “Nieuwe vorm van verzet: is dit de oplossing?

 1. Pastoor Geudens

  april 28, 2015 at 11:31 am

  Dit is op 2012-2019: de grote verdrukking herblogd.

  Like

   
 2. yvonne

  april 28, 2015 at 12:14 pm

  Complimenten Irma, zal de link op FB en twitter delen!

  Like

   
 3. Francis

  april 28, 2015 at 12:16 pm

  Super gedaan Irma, dank je, ik heb het gedeeld op livecrew, en ik zal het uitprinten en eens rond gaan delen aan mensen, kijken of er wat in beweging kan komen!

  Like

   
 4. Peter

  april 28, 2015 at 1:42 pm

  Hoi Irma,
  We komen op hetzelfde idee uit. Vergeet niet om het stukje “ik zie af van mijn gangbare rechtsbescherming” te vermelden in je “Verklaring Veilig Veroordelen” want anders kan een ambtenaar volstrekt vrijblijvend toch tekenen. Zie op wanttoknow:

  Ongeacht de wettelijke regeling waaronder ik normaal mijn jurische/medische/whatever
  praktijk uitoefen,
  verstrek ik deze verklaring voor wat betreft mijn zakelijke en persoonlijke vaardigheden
  en zie hierbij af van elke wettelijk voorgeschreven algemene wet, constitutioneel, UCC, internationale overeenkomst en elke andere wettelijke onschendbaarheid
  voor wettelijke verantwoordelijkheid en proces in deze dringende kwestie.

  Wees niet te nadrukkelijk met je copyright/bronvermelding hierbij op te eisen Irma want dat staat meteen de werking in de weg. Moedig mensen aan om dit idee, dat niet jouw eigendom is, te vervolmaken en naar hun eigen situatie aan te passen liever. Het is immers juist geen trucje, het is een nieuwe aanpak door een vernieuwd/gegroeid bewustzijnsproces van gebruikers dat op deze wijze geuit kan worden. Daar dient slechts hun eigen naam onder vermeld te worden opdat het kracht heeft en behoudt. Eens?

  Succes, hartegroet van Peter van Holland

  Like

   
  • Irma Schiffers

   april 28, 2015 at 3:32 pm

   Hallo Peter, zeker volledig ‘eens’. Zoals ik al schrijf: ‘Dat document zou er als volgt uit kunnen zien.’ Het is maar een voorzetje en een brief zoals ik die vanuit mijn gevoel schrijf, zoals alle artikelen. Onder bij de PDF die kan dienen als ‘leidraad’ of ‘voorbeeld’ en persoonlijk aangevuld of veranderd moet worden staat mijn naam -terecht- niet. Daar wil ik helemaal geen copyright op hebben; het is een suggestie, een hersenspinsel omdat het weleens positieve gevolgen kan hebben. Ik vind het een fantastisch idee en wellicht zijn er juristen die zo’n brief willen opstellen en juridisch onderbouwen. Dat zou helemaal geweldig zijn. Het bewustwordingsproces is zeker in volle gang gaande en het is er nu ook de tijd voor. Ook veel succes gewenst met al je activiteiten!

   Like

    
   • Peter van Holland

    juni 27, 2015 at 6:39 pm

    Hallo Irma,
    Inmiddels is na tal van uitgeprobeerde en uitgegeven versies nu (27 juni 2015) een versie geworden met een affirmatief karakter. ‘Officials’ van bijvoorbeeld de Huurcommissie weigeren van zichzelf toe te geven, laat staan met hun handtekening te verklaren, dat zij ‘dwangmatig handelen’. Hoe kunnen zij ook inzien al dat zij zich door een bizar nep~geld stelsel en nog onwerkelijkere wetgevingen laten dwingen in al hun gedachten en daden nog, dat kost tijd. In een beklagprocedure bij die huurcommissie komt dat terug. Idem bij een UWV hoorzitting. Enz enz.
    Doch de onderstaande versie gaat eigenlijk nog dieper, ik onderteken die zelf eerst voor de ander en vraag de ander dan die ook voor mij te ondertekenen. Feitelijk is eenieder daarna door elkaar te houden aan waarheidsvinding en aan geweldloosheid, inclusief het nalaten van autoriteiten op elkanders nek delegeren. En omdat universele menselijke waarden in iedere mens ingeboren zijn is iedere mens ook in staat die te herkennen, erkennen en zich zonodig te doen resetten. Tips en tops welkom, copy plight. Hartegroeten , je toegenegen Peter van Holland.

    EIGEN VERKLARING VAN VEILIGHEID EN TOEREKENINGSVATBAARHEID EN VAN VERANTWOORDELIJKHEID (EVVVETEV)

    HIERBIJ KOM IK OVEREEN (NAAM:)
    DAT IK ZAL HANDELEN, SPREKEN EN DENKEN IN AL MIJN INTERACTIES MET DE MENS (NAAM:)
    EN/OF INZAKE HET PROJECT (ITEM:)

    GEHEEL EN AL OP BASIS VAN MIJN VIJF INGEBOREN UNIVERSELE MENSELIJKE WAARDEN ZODAT AL MIJN HANDELINGEN STAAN IN HET LICHT VAN LIEFDE, VREDE, JUISTGEDRAG, WAARHEID EN GEWELDLOOSHEID.

    TOEREKENINGSVATBAAR:
    IK BEN STEEDS BEREID OM MIJ ALS GEZOND DENKEND MENS TE DOEN AANSPREKEN OP EN TE DOEN TOETSEN OP MIJN OPVATTINGEN EN OP MIJN WOORDEN EN OP MIJN DADEN , EN MIJ ZONODIG TE CORRIGEREN .

    VEILIGHEID:
    IK BEN STEEDS BEREID OM DE UNIVERSELE MENSELIJKE WAARDE IN DE ANDERE MENS BOVEN AL HET ANDERE TE ZIEN EN TE HOOGACHTEN EN ZAL NALATEN OM MIJN GEDACHTEN, KRACHTEN OF MACHTEN AAN DIE ANDER OP TE LEGGEN OF AAN ‘M TE DOEN LATEN OPLEGGEN.

    VERANTWOORDELIJKHEID:
    IK NEEM PERSOONLIJK DE VOLLE VERANTOORDELIJKHEID OP MIJ VOOR WAT IK DENK, ZEG EN DOE ZOWEL VOOR MIJ ZELF ALS IN HET VERVULLEN VAN MIJN FUNCTIE,
    EN IK ZAL DEZE NIMMER OP EEN ANDER MENS OF OP EEN ANDERE ENTITEIT AFSCHUIVEN, DAARBIJ BEN IK BEREID OM IMMER BEWIJZEN TE ONDERZOEKEN OF OM FEITELIJKE BEWIJSVOERINGEN TE DOEN VERSTREKKEN.

    DATUM : PLAATS : MIJN NAAM & HANDTEKENING
    GETUIGE :

    Like

     
 5. ezra70

  april 28, 2015 at 2:38 pm

  Dank Irma voor dit fantastische idee. Het staat in mijn krant die tegenwoordig al gestuurd wordt aan Nederlanders die in het buitenland wonen. Ook heb ik een Engelse editie die rond gestuurd wordt.
  Natuurlijk met alle links naar de desbetreffende sites zodat ze verder kunnen lezen wat er hier in Nederland gebeurt.

  Like

   
  • Irma Schiffers

   april 28, 2015 at 3:23 pm

   Hi Ezra, het is niet mijn idee zoals je kunt lezen, maar het brengt mij op gedachten dat dit wel een manier is om vele ‘uitvoerders’ in de samenleving bewust te maken van wat ze aan het doen zijn. Bewustwording is immers het eerste wat er nodig is om veranderingen tot stand te brengen. Zolang de meeste mensen gewoon doorgaan met hun werk omdat het nou eenmaal altijd zo ging, komen we nergens. Bewustwording van je dagelijkse bijdrage aan de samenleving kan als enige ertoe leiden dat het roer om moet. En daar kunnen we allemaal aan bijdragen. Iedereen zou zo’n document of brief kunnen schrijven naar ongeacht iedereen die zich bezighoudt met anti-sociale gedragingen in navolging van de criminele elite die slechts bezig zijn hun eigen agenda uit te rollen sinds tientallen jaren….

   Like

    
   • yolo

    april 29, 2015 at 11:48 am

    Precies, Irma, het ontbreekt de gemeenschap gewoon aan gevoel, dat tegenwoordig alleen maar plaatsmaakt voor materiële en satanische lustbeleving.
    De empathie waarvoor wij met zijn allen voor behoren, moeten staan willen we dat levensdoel met name leven in gezondheid, veiligheid en zinvolheid bereiken.

    Like

     
 6. ezra70

  april 28, 2015 at 2:39 pm

  Oh ja, vergeet nog te zeggen dat mijn krant volledig kosteloos is om de wereld leefbaarder te maken.

  Like

   
 7. Noëlle

  april 28, 2015 at 5:55 pm

  Wow, wat een steengoede verklaring, trouwens,je zou hem voor moeten leggen in elke situatie waar je geacht wordt dingen te doen waar je zo je twijfels bij hebt of je wel de juiste persoon of instantie dient….en nou maar zien hoe vaak hij ondertekend wordt :-)

  Like

   
 8. joris

  april 28, 2015 at 10:02 pm

  komt er ook een uwv versie?

  Like

   
 9. loveulongtime2

  april 29, 2015 at 9:55 am

  Hoi Irma,

  Goed nagedacht

  Kun jij of iemand ook zo’n soort document maken voor de fossiele auto industrie?

  De informatie op mijn website:

  https://schafderenteaf.wordpress.com

  Like

   
 10. yolo

  april 29, 2015 at 11:37 am

  Niet alleen voor banken maar ook ook grote conglomeraten, multinationals, gemeenten,waterschappen, vervoersbedrijven, etc, waar je vaak door de bomen het bos niet meer ziet en in feite een schuilplaats bied voor ongehoorde praktijken.
  En foute beslissingen al jaren, eeuwen daarna pas tot openbaarheid komen.
  Dus precies zoals ik aangaf in BOVENDIEN:”TERUG NAAR KLEINSCHALIGHEID en verantwoordelijkheid”!

  Like

   
 11. Anna

  april 29, 2015 at 11:18 pm

  Irma, je hebt je pagina anders ingedeeld zie ik.
  Ik wil graag een artikel van je doorlinken in een reactie op een andere website.
  Dat lukt nu niet meer omdat welk artikel dan ook ten allen tijde irmaschiffers.nl laat zien, dus niet met een artikel-extentie.
  Wat betreft je voorstel, ik denk absoluut dat dit echt één van de mogelijkheden zijn die we juist massaal zouden kunnen benutten.
  Dit naast hoe dan ook informatie verstrekken en vrijelijk delen, alle ”verdachte” multinationals qua aankopen te vermijden.
  Maar ook vertalen, wat jij al uitgebreid doet, petje af.
  Denk dat Eheu zijn voorstel ook ter harte moet worden genomen, want de taal is een behoorlijke barriere.

  Like

   
 12. Anna

  april 30, 2015 at 1:13 am

  Irma, waarom je iets veranderd hebt op jouw site weet ik natuurlijk niet, het direct jouw artikelen door kunnen linken vind ik wel belangrijk, dat kon altijd namelijk wel.
  Keep up the good works, heb echt veel respect voor je, liefs!

  Like

   
  • Irma Schiffers

   mei 1, 2015 at 12:37 pm

   Ik heb het weer terug veranderd. Het probleem was dat iemand mij meldde dat deze pagina zo lang moest laden vanwege de vele content. Als dat echt zo is, moet het weer anders. Wanneer je een artikel wilt linken en je ziet http://www.irmaschiffers.nl in de browser staan, hoef je alleen maar irmaschiffers2014.wordpress.com in te typen en als je dan naar het bericht gaat dat je wilt linken (door in de rechterkolom daarop te klikken) heb je het juiste adres ;-)

   Like

    
 13. gert

  april 30, 2015 at 2:32 pm

  hebben zich al advocaten of juristen gemeld ??

  Like

   
 14. Irma Schiffers

  juni 16, 2015 at 12:29 pm

  En zojuist deze link gekregen, met een brief naar de zorgverzekeraar http://inverbindingmetjezelf.jouwweb.nl/voorwoord/menzis-zorgverzekeraar

  Like

   

Reageer maar: what's on your mind?

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: